Secretaría-Intervención. Acceso Libre. OEP 2019.

Convocatoria

Resolución do 29 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se convocan probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaría-Intervención da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 2/07/2021.

Orde HFP/955/2021, do 8 de setembro, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 13/09/2021.

Listaxe provisional de excluídos. Publicado o 13/09/2021.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 13/09/2021.

Cronograma. Publicado o 24/09/2021.

Orde HFP/1100/2021, do 7 de outubro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021.

Orde HFP/1127/2021, do 14 de outubro, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Resolución do 29 de xuño de 2021.

Listaxe definitiva de admitidos. Publicado o 18/10/2021.

Orde HFP/1256/2021, do 12 de novembro, pola que se modifica a composición do Tribunal Cualificador das probas selectivas para o acceso libre á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021.

Orde HFP/13/2022, do 12 de xaneiro, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021.

Orde HFP/129/2022, do 23 de febreiro, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021.

Orde  HFP/403/2022, do 4 de maio, pola que se nomean asesores especialistas para a realización da proba complementaria de carácter voluntario, das probas selectivas para o acceso libre á  subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública. Publicado 06/05/2022.

Primeiro exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 18/10/2021.

Chamamento extraordinario para a celebración do primeiro exercicio ás probas selectivas de acceso libre á Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021. Publicado o 23/11/2021.

Chamamentos para o Primeiro Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.):

Cualificacións do Primeiro Exercicio. Publicado o 24/02/2022.

Segundo exercicio:

Chamamentos para o Segundo exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación):

Cualificacións do segundo exercicio. Publicado o 24/05/2022.

Modificación cualificacións do segundo exercicio. Publicado o 25/05/2022.

Terceiro exercicio e Proba complementaria de idiomas.

Data, Hora e Lugar de realización do terceiro exercicio e da proba complementaria de idiomas. Publicado o 20/05/2022.

Distribución de opositores por aulas para o terceiro exercicio e proba complementaria de idiomas  no Instituto de Estudos Fiscais (IEF).  Publicado o 01/06/2022.

Relación de normas para a realización do exercicio práctico. Publicado o 02/06/2022.

Nota informativa sobre os textos legais. Publicado o 02/06/2022.

Modificación da relación de normas para a realización do exercicio práctico. Publicado o 06/06/2022.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 11/07/2022.

Cualificacións do terceiro exercicio. Publicado o 21/07/2022

Cualificacións da proba complementaria de idiomas. Publicado o 28/07/2022.

Relación do aspirantes aprobados e punutación obtenida. Publicado o 29/07/2022.

Orde HFP/795/2022, do 6 de agosto, pola que se publica a relación de aprobados das probas selectivas para ingreso na Subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 29 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública.

Orde do Ministerio de Facenda e Función Pública, pola que se nomea persoal funcionario en prácticas ás persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o acceso, na subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Publicada o 18/10/22.