Convocatoria: Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 11/11/2022.

Cronograma. Publicado o 11/11/2022.

Orde HFP/9/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Orde HFP/21/2023, do 5 de xaneiro, pola que se aproba a relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas ás probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 16 de xaneiro de 2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 16 de xaneiro de 2023

Nota informativa corrección. Publicado o 18/01/2023.

CRONOGRAMA. Publicado o 10 de marzo de 2023.

Orde HFP/250/2023, do 10 de marzo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Listaxe definitiva de admitidos (Anexo I). Publicado o 14 de marzo de 2023.

Orde HFP/519/2023, do 23 de maio, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Orde HFP/628/2023, do 15 de xuño, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Primeiro exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 14/03/2023.

Chamamentos para o Primeiro Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.):

Cualificacións do Primeiro Exercicio. Publicado o 8/06/2023

 

Segundo exercicio:

Chamamentos para o Segundo Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.):

Cualificacións do Segundo Exercicio. Publicado o 3/10/2023

Terceiro exercicio:

Data, hora e lugar de realización do terceiro exercicio. Publicado o 13/10/2023.

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 16/10/2023.

Nota informativa. Textos normativos para o terceiro exercicio. Publicado o 17/10/2023.

Relación de normas para a realización do terceiro exercicio. Publicado o 17/10/2023.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 24/11/2023.

Cualificacións do terceiro exercicio. Publicado o 4/12/2023.

Relación de aspirantes aprobados e puntuación alcanzada. Publicado o 14/12/2023.