Convocatoria: Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 11/11/2022.

Cronograma. Publicado o 11/11/2022.

Orde HFP/9/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Orde HFP/21/2023, do 5 de xaneiro, pola que se aproba a relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas ás probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 16 de xaneiro de 2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 16 de xaneiro de 2023

Nota informativa corrección. Publicado o 18/01/2023.

CRONOGRAMA. Publicado o 10 de marzo de 2023.

Orde HFP/250/2023, do 10 de marzo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Listaxe definitiva de admitidos (Anexo I). Publicado o 14 de marzo de 2023.

Orde HFP/519/2023, do 23 de maio, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Orde HFP/628/2023, do 15 de xuño, pola que se modifica a composición do Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Primeiro exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 14/03/2023.

Chamamentos para o Primeiro Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.):

Cualificacións do Primeiro Exercicio. Publicado o 8/06/2023

 

Segundo exercicio:

Chamamentos para o Segundo Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.):

Cualificacións do Segundo Exercicio. Publicado o 3/10/2023

Terceiro exercicio:

Data, hora e lugar de realización do terceiro exercicio. Publicado o 13/10/2023.

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 16/10/2023.

Nota informativa. Textos normativos para o terceiro exercicio. Publicado o 17/10/2023.

Relación de normas para a realización do terceiro exercicio. Publicado o 17/10/2023.

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 24/11/2023.

Cualificacións do terceiro exercicio. Publicado o 4/12/2023.

Relación de aspirantes aprobados e puntuación alcanzada. Publicado o 14/12/2023.

Orde TDF/164/2024, do 8 de febreiro, pola que se publica a relación de aspirantes que aprobaron as probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Secretaría-Intervención, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1076/2022, do 7 de novembro.

Curso selectivo:

O curso selectivo terá lugar entre o 1 de abril e o 28 de xuño de 2024. Desenvolverase de forma virtual a través da plataforma de formación e as aplicacións do espazo de formación do INAP.

Os alumnos deberán, por tanto, dispoñer de adecuada conexión a internet e un equipo que teña a configuración técnica necesaria (para uso de Moodle e ferramentas da contorna de Microsoft).

O curso inclúe tamén un período de prácticas entre o 22 de abril e o 28 de xuño (en semanas alternas coas clases virtuais).

As normas académicas que rexerán o curso, e detallarán programa, calendario e horarios, avaliación etc., facilitaranse de maneira previa ao comezo do curso e, en todo caso, unha vez concluído o trámite indicado no apartado décimo quinto da convocatoria.

A Subdirección de Formación Local, a cargo da coordinación deste curso, previamente ao comezo do curso e a través da dirección de correo electrónica cursoselectivohabilitados@inap.es, solicitaralles información necesaria para preparar o seu período de prácticas e indicaralles os pasos e probas previas para o seu acceso á plataforma do curso e o seu funcionamento.

As datas da materia de prácticas serán as seguintes: de 22 ao 26 de abril; de 6 a 10 e de 20 ao 24 de maio; de 3 a 7, de 17 a 21 e de 24 ao 28 de xuño.