Solicitude de bolsas e axudas

Entre as funcións atribuídas ao Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) figura, entre outras, a de promover a investigación, a formación, a difusión de experiencias e a realización de estudos e investigacións multidisciplinares sobre as institucións do Estado, das administracións públicas e da función pública. Con este fin, convócanse bolsas de formación e investigación e premios a teses de doutoramento.

Así mesmo, convócanse bolsas de promoción interna do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública para a preparación das probas selectivas para o acceso polo sistema de promoción interna, para determinados corpos e escalas adscritos ao departamento, e cuxa xestión se lle encomenda ao INAP. 

A través deste servizo pode realizar a solicitude electrónica das distintas bolsas e axudas que convoca o INAP:

Os solicitantes identificaranse e autenticaranse no sistema mediante os sistemas de sinatura electrónica sinalados no artigo 13.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.