Verificación de documentos electrónicos

Este servizo permite a descarga dos documentos electrónicos emitidos polo INAP e a verificación dos mesmos

     Acceso ao servizo: http://www.inap.es/validar-documento

Os certificados dos cursos de formación xéranse como documentos electrónicos firmados e incorporan, ademais de toda a información identificadora do alumno e da acción formativa cursada, un Código de Verificación Electrónico (CVE), unha dirección URL, un código QR e un código de barras, a través do cal é posible descargar o documento como documento asinado.

O acceso a este servizo non require o uso de certificado electrónico.