Convocatoria :

Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022.

Cronograma. Publicat el 30/12/2022.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022

Ordre HFP/29/2023, de 13 de gener, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Preguntes freqüents. Publicat el 17/01/2023.

Model d'Annex IV. Publicat el 17/01/2023.

Ordre HFP/244/2023, de 8 de març, per la qual s'amplia el termini per a l'aprovació de la relació de persones admeses i excloses del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/364/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 14/04/2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 18/04/2023.