Convocatoria :

Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022.

Cronograma. Publicat el 30/12/2022.

Nota informativa. Publicat el 30/12/2022

Ordre HFP/29/2023, de 13 de gener, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre, per la qual es convoca el procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Preguntes freqüents. Publicat el 17/01/2023.

Model d'Annex IV. Publicat el 17/01/2023.

Ordre HFP/244/2023, de 8 de març, per la qual s'amplia el termini per a l'aprovació de la relació de persones admeses i excloses del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/364/2023, de 5 d'abril, per la qual s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 14/04/2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 18/04/2023.

Ordre HFP/586/2023, de 8 de juny, per la qual es designa el Tribunal qualificador del procés selectiu, en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/637/2023, de 19 de juny, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/1046/2023, de 18 de setembre, per la qual es modifica la composició del Tribunal qualificador del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre.

Ordre HFP/616/2023, de 13 de juny, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s'anuncia data, hora i lloc de celebració de l'exercici del procés selectiu en el marc de l'estabilització de l'ocupació temporal, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, per a l'accés a l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocat per Ordre HFP/1329/2022, de 29 de desembre.

Llistat definitiu d'admesos (Annex I). Publicat el 15/06/2023.

Exercici Únic:

Distribució d'Opositors per aules. Publicat el 15/06/2023:

-Distribució d'opositors per aules. Facultat de Ciències. UAM. Publicat o 15/06/2023..

-Distribució d'opositors per aules. INAP. Publicat el 15/06/2023.

Relació de normes per a la realització de l'exercici. Publicat el 21/06/2023.

Nota informativa sobre textos legals. Publicat el 21-06-2023.

Plans u accessis a kes facultats

  1. CIENCIAS
  2. FILOSOFÍA
  3. PROFESORADO

Data, hora i lloc de celebració de l'acte públic d'obertura. Publicat el 13/02/2024.

Qualificacions de l'exercici sistema de concurs oposicióPublicat el 26/02/2024.

Annexos I i II.- Acta Valoració provisional de mèrits de la fase de concurs del sistema de concurs oposició. Publicat el 27/05/2024.

Nota informativa sobre la presentació d'al·legacions i esmenes a les llistes provisionals de baremació de mèrits de la fase de concurs del sistema de concurs oposició. Publicat el 27/05/2024.