Convocatoria: Ordre HFP/1077/2022, de 7 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Nota informativa. Publicada el 11/11/2022.

Cronograma. Publicat el 11/11/2022.

Ordre HFP/5/2023, de 8 de gener, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1077/2022, de 7 de novembre.

Ordre HFP/22/2023, de 5 de gener, per la qual s'aprova la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP/1077/2022, de 7 de novembre.

Llistat provisional d'admesos. Publicat el 16 de gener de 2023.

Instruccions per a l'esmena de sol·licituds. Publicat el 16 de gener de 2023.

Nota informativa esmena. Publicat el 18/01/2023.

Ordre HFP/199/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica i es corregeixen errors en l'Ordre HFP/5/2023, de 8 de gener, per la qual es designa el Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per Ordre HFP/1077/2022, de 7 de novembre.

CRONOGRAMA. Publicat el 10 de març de 2023.

Ordre HFP/249/2023, de 10 de març, per la qual s'aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de les proves selectives per a l'accés, pel sistema general d'accés lliure, a la subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'Entrada, de l'Escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, convocades per l'Ordre HFP/1077/2022, de 7 de novembre.

Llistat definitiu d'admesos (Annex I). Publicat el 14 de març de 2023.

Primer exercici:

Distribució d'opositors per aules. Publicat el 14 de març de 2023.

 

Crides per al Primer Exercici(L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació):

Qualificacions del Primer Exercici. Publicat el 22/06/2023

 

Segon exercici:
Crides per al Segon Exercici (L'ordre de crida dels aspirants dins de cada sessió podrà ser susceptible de variació.):


Crides del 26 de juny al 12 de juliol de 2023. Publicat el 22/06/2023.

• Crides del 17 de juliol al 4 de setembre de 2023. Publicat el 05/07/2023.

• Crides del 05 de setembre al 29 de setembre de 2023. Publicat el 19/07/2023.

• Crides del 02 d'octubre al 27 d'octubre de 2023. Publicat el 18/09/2023.