Convocatoria: Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 11/11/2022. 

Cronograma. Publicado o 11/11/2022.

Orde HFP/5/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

Orde HFP/22/2023, do 5 de xaneiro, pola que se aproba a relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas nas probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 16 de xaneiro de 2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 16 de xaneiro de 2023

Nota informativa corrección. Publicado o 18/01/2023.

Orde HFP/199/2023, do 28 de febreiro, pola que se modifica e corríxense erros na Orde HFP/5/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

CRONOGRAMA. Publicado o 10 de marzo de 2023.

Orde HFP/249/2023, do 10 de marzo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

Listaxe definitiva de admitidos (Anexo I). Publicado o 14 de marzo de 2023.

Primeiro exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 14 de marzo de 2023.

 

Chamamentos para o Primeiro Exercicio(A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación):

Cualificacións do Primeiro Exercicio. Publicado o 22/06/2023

 

Segundo exercicio:

 

 Chamamentos para o Segundo Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.):

 

Chamamentos do 26 de xuño ao 12 de xullo de 2023. Publicado o 22/06/2023.

Chamamentos do 17 de xullo ao 4 de setembro de 2023. Publicado o 05/07/2023.

Chamamentos do 05 de setembro ao 29 de setembro de 2023. Publicado o 19/07/2023.

Chamamentos do 02 de outubro ao 27 de outubro de 2023. Publicado o 18/09/2023.