Convocatoria: Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro, pola que se convocan probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Nota informativa. Publicada o 11/11/2022. 

Cronograma. Publicado o 11/11/2022.

Orde HFP/5/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

Orde HFP/22/2023, do 5 de xaneiro, pola que se aproba a relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas nas probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

Listaxe provisional de admitidos. Publicado o 16 de xaneiro de 2023.

Instrucións para a corrección de solicitudes. Publicado o 16 de xaneiro de 2023

Nota informativa corrección. Publicado o 18/01/2023.

Orde HFP/199/2023, do 28 de febreiro, pola que se modifica e corríxense erros na Orde HFP/5/2023, do 8 de xaneiro, pola que se designa o Tribunal cualificador das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

CRONOGRAMA. Publicado o 10 de marzo de 2023.

Orde HFP/249/2023, do 10 de marzo, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas pola Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

Listaxe definitiva de admitidos (Anexo I). Publicado o 14 de marzo de 2023.

Primeiro exercicio:

Distribución de opositores por aulas. Publicado o 14 de marzo de 2023.

 

Chamamentos para o Primeiro Exercicio(A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación):

Cualificacións do Primeiro Exercicio. Publicado o 22/06/2023

 

Segundo exercicio:

 

 Chamamentos para o Segundo Exercicio (A orde de chamamento dos aspirantes dentro de cada sesión poderá ser susceptible de variación.):

 

Chamamentos do 26 de xuño ao 12 de xullo de 2023. Publicado o 22/06/2023.

Chamamentos do 17 de xullo ao 4 de setembro de 2023. Publicado o 05/07/2023.

Chamamentos do 05 de setembro ao 29 de setembro de 2023. Publicado o 19/07/2023.

Chamamentos do 02 de outubro ao 27 de outubro de 2023. Publicado o 18/09/2023.

Cualificacións do 2º exercicio. Publicado o 02/11/2023.

Actualización cualificacións 2º exercicio. Publicado o 28/12/2023

 

Terceiro exercicio:

Data, hora e lugar de realización do terceiro exercicio. Publicado o 03-11-2023.

Relación de normas para a realización do terceiro exercicio práctico. Publicado o 08/11/2023.

Nota informativa sobre os textos legais. Publicado o 08/11/2023.

Distribución de Opositores por aulas. Publicado o 13/11/2023

Data, hora e lugar de celebración do acto público de apertura. Publicado o 5/12/2023.

Cualificacións do 3º exercicio. Publicado o 12/12/2023.

Relación de aspirantes aprobados e puntuación alcanzada. Publicado o 20/12/2023

Corrección de erros da relación de aspirantes aprobados e puntuación alcanzada. Publicado o 21/12/2023

Orde TDF/163/2024, do 8 de febreiro, pola que se publica a relación de aspirantes que aprobaron as probas selectivas para o acceso, polo sistema xeral de acceso libre, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de Entrada, da Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, convocado por Orde HFP/1077/2022, do 7 de novembro.

Curso selectivo:

O curso selectivo terá lugar entre o 1 de abril e o 28 de xuño de 2024.

Desenvolverase de forma virtual a través da plataforma de formación e as aplicacións do espazo de formación do INAP.

Os alumnos deberán, por tanto, dispoñer de adecuada conexión a internet e un equipo que teña a configuración técnica necesaria (para uso de Moodle e ferramentas da contorna de Microsoft). O curso inclúe tamén un período de prácticas entre o 22 de abril e o 28 de xuño (en semanas alternas coas clases virtuais).

As normas académicas que rexerán o curso, e detallarán programa, calendario e horarios, avaliación etc., facilitaranse de maneira previa ao comezo do curso e, en todo caso, unha vez concluído o trámite indicado no apartado décimo quinto da convocatoria.

A Subdirección de Formación Local, a cargo da coordinación deste curso, previamente ao comezo do curso e a través da dirección de correo electrónica cursoselectivohabilitados@inap.es, solicitaralles información necesaria para preparar o seu período de prácticas e indicaralles os pasos e probas previas para o seu acceso á plataforma do curso e o seu funcionamento.

As datas da materia de prácticas serán as seguintes: de 22 ao 26 de abril; de 6 a 10 e de 20 ao 24 de maio; de 3 a 7, de 17 a 21 e de 24 ao 28 de xuño.